Regulamin imprezy

Regulamin imprezy „Boski Fest 2019”

Bydgoszcz, ul. Biwakowa 8, Ośrodek Na Szlaku Brdy

4-7.07.2019

I POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. Regulamin jest wydany przez organizatora imprezy Boski Fest, która odbędzie się w dniach 4-7.07.2019 w Bydgoszczy (dalej: „Festiwal”).

 2. Organizatorem Festiwalu jest Fundacja BRWI w Bydgoszczy (dalej: „Organizator”).

 3. Przewodniczącym Festiwalu jest Organizator, reprezentowany przez członków Zarządu Fundacji BRWI Nastazję Puzinowską, Łukasza Tomeckiego, Szymona Pietrzaka, Aleksandrę Pawlik i Szymona Sadowskiego-Nguyen (dalej: „Przewodniczący”)

 4. Osoby, które zdecydowały się na zakup biletów na Festiwal organizowany przez Organizatora, akceptują postanowienia regulaminu.

 5. Regulamin kierowany jest do wszystkich osób, które będą przebywały na terenie Festiwalu podczas jego trwania. Każda osoba przebywająca na tym terenie w czasie trwania Festiwalu zobowiązana jest stosować się do postanowień Regulaminu.

 6. Znaczenia określeń używanych w Regulaminie:

Wejściówka” oznacza indywidualną zgodę wejścia na Teren Festiwalu. Wydana zgoda na wejście na Teren Festiwalu zostaje potwierdzona, poprzez nałożoną opaskę na rękę uprawniającą do wychodzenia i wchodzenia na Teren Festiwalu dowolną liczbę razy w okresie trwania Festiwalu.

Służby Porządkowe i Informacyjne” oznacza m.in.  wolontariuszy powołanych przez Organizatora do dbania o bezpieczeństwo osób uczestniczących w Festiwalu, w tym do kontroli uprawnień Uczestników do wstępu na Teren Festiwalu oraz wolontariuszy wyznaczających ścieżki poruszania się po terenie.

Teren Festiwalu” oznacza wygrodzony teren, na którym odbywa się Festiwal.

Uczestnik” oznacza osobę uczestniczącą w Festiwalu na podstawie ważnej Wejściówki, zaproszenia lub identyfikatora wydanego przez Organizatora. Uczestnikiem może być osoba pełnoletnia lub osoba, która nie ukończyła 18 roku życia będąca pod opieką osoby dorosłej (osoba taka przebywa tylko i wyłączne na odpowiedzialność osoby dorosłej);

RODO” oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

 1. Warunkiem wejścia na teren Festiwalu jest zakupienie Wejściówki i okazanie go przy wejściu na Teren Festiwalu.

 2. Wejściówki można otrzymać jako nagrody poprzez dobrowolną donację dedykowanego projektu o nazwie „Boski Fest 2019” na cele statutowe Fundacji BRWI na portalu polakpotrafi.pl

 3. Wejściówki można zdobyć poprzez dobrowolną donację na cele statutowe Fundacji BRWI przy wejściu na teren festiwalu.

 4. Liczba Wejściówek jest ograniczona i wynosi ona 950 sztuk.

 5. Otrzymana Wejściówka nie podlega zamianie ani zwrotowi.

 6. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Festiwalu bez wcześniejszego uprzedzenia.

 7. Zniszczenie Wejściówki powoduje unieważnienie i utratę prawa do wstępu na Teren Festiwalu.

 8. Wjazd na Teren Festiwalu mają pojazdy oznaczone Kartą Pojazdu, wydawaną przez Służby Porządkowo- Informacyjne przy wejściu na Teren Festiwalu.

 9. Wszystkie pojazdy muszą zostać zaparkowane w obszarach wyznaczonych przez Organizatora. Wskazywaniem konkretnych miejsc do parkowania zajmują się Służby Porządkowo- Informacyjne.

 10. Parking na Terenie Festiwalu nie jest parkingiem strzeżonym.

 

 

II PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW

 1. Wstęp na Teren Festiwalu przysługuje osobom, które dobrowolnie przekazały donację na cele statutowe Fundacji BRWI za pośrednictwem polakpotrafi.pl lub przy wejściu na Teren Festiwalu , które przy pierwszym wejściu zostaną zamienione na opaskę na rękę.

 2. Wzór opaski ustala Organizator. Uczestnik ma obowiązek nosić opaskę na ręku na Terenie Festiwalu  w sposób umożliwiający szybką identyfikację. Z opaski może korzystać tylko jedna osoba, zakazane jest odstępowanie opaski. Uszkodzenie, zerwanie, zgubienie lub kradzież opaski powoduje utratę jej ważności.

 3. Organizator Festiwalu może odmówić wstępu na Festiwal osobom:

 1. nie posiadającym Wejściówki/opaski na rękę;

 2. znajdującym się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających substancji;

 3. posiadającym broń lub inne przedmioty, materiały, wyroby, napoje, środki lub substancje, określone w pkt 18;

 4. posiadającym inne niebezpieczne przedmioty;
 5. zachowującym się agresywnie, prowokacyjnie, niekulturalnie lub w inny sposób stwarzający zagrożenie dla bezpieczeństwa czy porządku Festiwalu;
 6. nieposiadającym dokumentu tożsamości potwierdzającego osiągnięcie pełnoletniości w przypadku osoby pragnącej wejść na Teren Festiwalu indywidualnie lub opiekuna małoletniego.

 1. Oceny przedmiotów jako niebezpiecznych dokonują Służby Porządkowe i Informacyjne.

 2. Zabrania się wnoszenia i posiadania w trakcie Festiwalu:

  1. broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów;

  2. materiałów wybuchowych;

  3. wyrobów pirotechnicznych;

  4. materiałów pożarowo niebezpiecznych;

  5. napojów alkoholowych;

  6. środków odurzających lub substancji psychotropowych;

  7. dronów;

 3. Uczestnicy oraz wszystkie inne osoby, które znajdują się na Terenie Festiwalu zobowiązani są zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób obecnych na Festiwalu, a w szczególności przestrzegać postanowień Regulaminu. Zakazane jest niszczenie zieleni, zaśmiecanie terenu, niszczenie oznaczeń i tablic informacyjnych, nośników reklamowych, urządzeń i sprzętu znajdującego się na Terenie Festiwalu, itp. Uczestnicy zobowiązani są korzystać z pomieszczeń sanitarnych wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem.

 4. Podczas Festiwalu Uczestnicy będą mogli spożywać alkohol zakupiony w wyznaczonych punktach sprzedaży tylko w obrębie wydzielonych ogródków piwnych.

 5. Podczas Festiwalu obowiązuje zakaz kąpieli w rzece.

 

III. PRAWA I OBOWIĄZKI ORGANIZATORA

 1. Organizator zapewnia podjęcie niezbędnych środków bezpieczeństwa w postaci odpowiednich służb porządkowych w celu utrzymania pokojowego charakteru Festiwalu.

 2. Przewodniczący może żądać opuszczenia terenu Festiwalu przez osoby zachowujące się niebezpiecznie lub nieprzestrzegające niniejszego Regulaminu.

 3. Przewodniczący może rozwiązać Festiwal, jeśli Uczestnicy nie będą podporządkowywali się zarządzeniom służb porządkowych lub dokonywali czynów zabronionych na Terenie Festiwalu.

 4. Wydawanie zarządzeń związanych z ochroną bezpieczeństwa należy do kompetencji Służb Porządkowo-Informacyjnych.

 5. Organizator zastrzega sobie prawo ustalenia zmian w przebiegu Festiwalu z uzasadnionych powodów, a ponadto prawo do zmiany programu bez uprzedniej konsultacji i rekompensaty.

 6. Organizator jest uprawniony do utrwalania przebiegu Imprezy, a w szczególności zachowania osób w niej uczestniczących, za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Materiały zgromadzone podczas utrwalania przebiegu Festiwalu, mogące stanowić dowody pozwalające na wszczęcie postępowania karnego albo postępowania w sprawach o wykroczenia lub dowody mogące mieć znaczenie dla toczących się takich postępowań, Organizator niezwłocznie przekazuje prokuratorowi rejonowemu właściwemu ze względu na miejsce przeprowadzonego Festiwalu lub właściwemu terytorialnie komendantowi powiatowemu (miejskiemu, rejonowemu) Policji, w razie potrzeby z wnioskiem o wszczęcie postępowania karnego lub z wnioskiem o ukaranie, chyba że sam zawiadomi o przestępstwie albo wystąpi z wnioskiem o ukaranie w sprawach o wykroczenia. Zgromadzone podczas utrwalania przebiegu Festiwalu materiały, nie zawierające dowodów pozwalających na wszczęcie postępowania karnego albo postępowania w sprawach o wykroczenia lub dowodów mających znaczenie dla toczących się takich postępowań, przechowuje się po zakończeniu Festiwalu przez okres co najmniej 60 dni, a następnie ulegają komisyjnemu zniszczeniu.

 7. Niezależnie od postanowień pkt. 6 Organizator utrwala przebieg Festiwalu dla celów dokumentacji i promocji/reklamy Festiwalu oraz innych przedsięwzięć Organizatora, a także sponsorów Festiwalu.

 8. Wizerunek osób przebywających na Terenie Festiwalu może zostać utrwalony, a następnie rozpowszechniany dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych oraz promocyjnych na co uczestnik przyzwala z momentem wejścia na Teren Festiwalu.

 9. Organizator lub odpowiednio sponsor może korzystać z takiego nagrania lub jego fragmentu, w tym przedstawiającego wizerunek Uczestnika lub innej osoby przebywającej na Terenie Festiwalu, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, bez konieczności zapłaty wynagrodzenia za korzystanie z wizerunku, na wszelkich polach eksploatacji, w tym na polach eksploatacji określonych w art. 50 ustawy o prawie autorskich i prawach pokrewnych, w szczególności poprzez jego utrwalanie, zwielokrotnianie, obrót oraz rozpowszechnianie.

IV OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych w postaci utrwalonych za pomocą urządzeń rejestrujących wizerunków Uczestników oraz innych osób przebywających na Terenie Festiwalu jest Organizator, którego siedziba mieści się w Bydgoszczy, przy ulicy Gdańskiej 89/1 .

 2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu:

  1. zapewnienia bezpieczeństwa mienia i uczestników Festiwalu na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Organizatora (Art. 6 ust 1 lit. f RODO) czas przetwarzania miesiąc od zakończenia imprezy;

  2. dokumentacyjnym oraz sprawozdawczym wydatkowanych środków pochodzących z Funduszy Europejskich przyznanych Fundacji na realizację zadania publicznego na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Organizatora (Art. 6 ust 1 lit. f RODO) czas przetwarzania 5 lat, licząc od początku roku następującego po roku, w którym zorganizowano Festiwal;

  3. reklamowym oraz promocyjnym na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Organizatora (Art. 6 ust 1 lit. f RODO) czas przetwarzania do momentu podjęcia decyzji przez Organizator o usunięciu materiałów promocyjnych z udostępnionych miejsc;

  4. w celu ewentualnej obrony lub dochodzenia roszczeń wynikających z organizacji Festiwalu na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Organizatora (Art. 6 ust 1 lit. f RODO) czas przetwarzania 7 lat liczonych od dnia rozwiązania umowy ze skutkiem na koniec roku kalendarzowego (jeżeli przepisy szczególne nie stanowią inaczej).

 1. Osobom, których dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do danych, ich poprawiania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych i zgłoszenia sprzeciwu, co do przetwarzania realizowanego na podstawie uzasadnionego interesu.

 2. Osoby, których dane dotyczą posiadają również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznają, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy określające sposób przetwarzania danych osobowych.

 3. W celu skorzystania z praw przysługujących na mocy RODO lub w celu pozyskania więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych należy skontaktować się z Fundacją za pośrednictwem adresu fundacja.brwi@gmail.com .

 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne, aby móc wziąć udział w Festiwalu.

 5. Dane osobowe mogą być ujawnione wyłącznie pracownikom, współpracownikom, wolontariuszom Fundacji oraz podmiotom świadczącym usługi na rzecz Fundacji, zgodnie z zawartymi umowami powierzenia. Możliwymi odbiorcami danych osobowych mogą być:

  Księgowość, Urząd Miasta Bydgoszczy, Wolontariusze.

V POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 4.07.2019 r.

 2. Do kwestii nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy ustawy Prawo o Zgromadzeniach oraz Kodeks Cywilny.

 3. Regulamin zostanie udostępniony Uczestnikom w drodze umieszczenia stronie internetowej Festiwalu http://www.boskifest.pl/ oraz przywieszenia przy bramce wejściowej oraz punkcie informacyjnym.