Regulamin imprezy

Regulamin imprezy „Boski Fest 2019”

Bydgoszcz, ul.Biwakowa 8, Ośrodek Na Szlaku Brdy

4-7.07.2019

I POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. Regulamin jest wydany przez organizatora imprezy Boski Fest, która odbędzie się w dniach 4-7.07.2019 w Bydgoszczy (dalej: „Festiwal”).
 2. Organizatorem Festiwalu jest Fundacja BRWI w Bydgoszczy (dalej: „Organizator”).
 3. Przewodniczącym Festiwalu jest Organizator, reprezentowany przez członków Zarządu Fundacji BRWI Nastazję Puzinowską, Łukasza Tomeckiego, Szymona Pietrzaka, Aleksandrę Pawlik, Macieja Kaczmarka i Szymon Sadowskiego-Nguyen (dalej: Przewodniczący)
 4. Regulamin kierowany jest do wszystkich osób, które będą przebywały na terenie Festiwalu podczas jego trwania. Każda osoba przebywająca na tym terenie w czasie trwania Festiwalu zobowiązana jest stosować się do postanowień Regulaminu.
 5. Znaczenia określeń używanych w Regulaminie:
  -„Wejściówka” oznacza indywidualną zgodę wejścia na Teren Festiwalu. Wydane zgoda na wejście na Teren Festiwalu zostaje potwierdzona, poprzez nałożoną opaskę na rękę uprawniającą do wychodzenia i wchodzenia na Teren Festiwalu dowolną liczbę razy w okresie trwania Festiwalu.
  -„Służby Porządkowe i Informacyjne” oznacza m.in. pracowników agencji ochrony osób lub mienia powołanych przez Organizatora do dbania o bezpieczeństwo osób uczestniczących w Festiwalu, w tym do kontroli uprawnień Uczestników do wstępu na Teren Festiwalu oraz wolontariuszy wyznaczających ścieżki poruszania się po terenie.
  -„Teren Festiwalu” oznacza wygrodzony teren, na którym odbywa się Festiwal.
  -„Uczestnik ” oznacza osobę uczestniczącą w Festiwalu na podstawie ważnej Wejściówki, zaproszenia lub identyfikatora wydanego przez Organizatora. Uczestnikiem może być osoba pełnoletnia lub osoba, która nie ukończyła 18 roku życia będąca pod opieką osoby dorosłej ( osoba taka przebywa tylko i wyłączne na odpowiedzialność osoby dorosłej).
 6. Warunkiem wejścia na teren Festiwalu jest zakupienie Wejściówki i okazanie go przy wejściu na Teren Festiwalu.
 7. Wejściówki można otrzymać jako nagrody poprzez dobrowolną donację dedykowanego projektu o nazwie „Boski Fest 2019” na cele statutowe Fundacji BRWI na portalu polakpotrafi.pl
 8. Wejściówki można zdobyć poprzez dobrowolną donację na cele statutowe Fundacji BRWI przy wejściu na teren festiwalu.
 9. Liczba Wejściówek jest ograniczona i wynosi ona 1000 sztuk.
 10. Otrzymana Wejściówka nie podlega zamianie ani zwrotowi.
 11. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Festiwalu bez wcześniejszego uprzedzenia.
 12. Zniszczenie Wejściówki powoduje unieważnienie i utratę prawa do wstępu na teren imprezy.
 13. Wjazd na teren imprezy mają pojazdy oznaczone Kartą Pojazdu, wydawaną przez Służby Porządkowo- Informacyjne przy wejściu na Teren Festiwalu.
 14. Wszystkie pojazdy muszą zostać zaparkowane w obszarach wyznaczonych przez Organizatora. Wskazywaniem konkretnych miejsc do parkowania zajmują się Służby Porządkowo- Informacyjne.
 15. Parking na Terenie Imprezy nie jest parkingiem strzeżonym.

 

 

II PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW

 1. Wstęp na Teren Festiwalu przysługuje osobom, które dobrowolnie przekazały donację na cele statutowe Fundacji BRWI za pośrednictwem polakpotrafi.pl lub przy wejściu na teren Festiwalu , które przy pierwszym wejściu zostaną zamienione na opaskę na rękę.
 2. Wzór opaski ustala Organizator. Uczestnik ma obowiązek nosić opaskę na ręku na Terenie Festiwalu  w sposób umożliwiający szybką identyfikację. Z opaski może korzystać tylko jedna osoba, zakazane jest odstępowanie opaski. Uszkodzenie, zerwanie, zgubienie lub kradzież opaski powoduje utratę jej ważności.
 3. Organizator Festiwalu może odmówić wstępu na Festiwal osobom:
  a) nie posiadającym Wejściówki/opaski na rękę,
  b) znajdującym się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających substancji,
  c) posiadającym broń lub inne przedmioty, materiały, wyroby, napoje, środki lub substancje, określone w pkt 18
  d) posiadającym inne niebezpieczne przedmioty
 4. e) zachowującym się agresywnie, prowokacyjnie, niekulturalnie lub w inny sposób stwarzający zagrożenie dla bezpieczeństwa czy porządku Imprezy,
 5. f) nieposiadającym dokumentu tożsamości potwierdzającego osiągnięcie pełnoletniości w przypadku osoby pragnącej wejść na teren Festiwalu indywidualnie lub opiekuna małoletniego.
 6. Oceny przedmiotów jako niebezpiecznych dokonują Służby Porządkowe i Informacyjne.
 7. Zabrania się wnoszenia i posiadania w trakcie Festiwalu:
  -broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów,
  -materiałów wybuchowych,
  -wyrobów pirotechnicznych,
  -materiałów pożarowo niebezpiecznych,
  -napojów alkoholowych,
  -środków odurzających lub substancji psychotropowych
 8. Uczestnicy oraz wszystkie inne osoby, które znajdują się na Terenie Festiwalu zobowiązani są zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób obecnych na Festiwalu, a w szczególności przestrzegać postanowień Regulaminu. Zakazane jest niszczenie zieleni, zaśmiecanie terenu, niszczenie oznaczeń i tablic informacyjnych, nośników reklamowych, urządzeń i sprzętu znajdującego się na Terenie Festiwalu, itp. Uczestnicy zobowiązani są korzystać z pomieszczeń sanitarnych wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem.
 9. Podczas Festiwalu Uczestnicy będą mogli spożywać alkohol zakupiony w wyznaczonych punktach sprzedaży tylko w obrębie wydzielonych ogródków piwnych.
 10. Podczas Festiwalu obowiązuje zakaz kąpieli w rzece.

 

III. PRAWA I OBOWIĄZKI ORGANIZATORA

 

 1. Organizator zapewnia podjęcie niezbędnych środków bezpieczeństwa w postaci odpowiednich służb porządkowych w celu utrzymania pokojowego charakteru Festiwalu.
 2. Przewodniczący może żądać opuszczenia terenu Festiwalu przez osoby zachowujące się niebezpiecznie lub nieprzestrzegające niniejszego Regulaminu.
 3. Przewodniczący może rozwiązać Festiwal, jeśli Uczestnicy nie będą podporządkowywali się zarządzeniom służb porządkowych lub dokonywali czynów zabronionych na terenie Festiwalu.
 4. Wydawanie zarządzeń związanych z ochroną bezpieczeństwa należy do kompetencji Służb Porządkowych.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo ustalenia zmian w przebiegu Festiwalu z uzasadnionych powodów, a ponadto prawo do zmiany programu bez uprzedniej konsultacji i rekompensaty.
 6. Organizator utrwala przebieg Festiwalu dla celów dokumentacji i promocji/reklamy Festiwalu oraz innych przedsięwzięć Organizatora, a także sponsorów Festiwalu. Wizerunek osób przebywających na Terenie Festiwalu może zostać utrwalony, a następnie rozpowszechniany dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych oraz promocyjnych.

IV POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 4.07.2019 r.
 2. Do kwestii nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy ustawy Prawo o Zgromadzeniach oraz Kodeks Cywilny.
 3. Regulamin zostanie udostępniony Uczestnikom w drodze umieszczenia stronie internetowej Festiwalu http://www.boskifest.pl/ oraz przywieszenia przy bramce wejściowej oraz punkcie informacyjnym.